Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for nemEDI ApS gældende fra 01.01.2013

1. Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

2. Priser
Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms, med mindre andet er angivet.

3. Betaling
nemEDI ApS’ betalingsbetingelser er som angivet på faktura. Er betaling ikke nemEDI ApS i hænde senest på forfaldsdatoen, forbeholder nemEDI ApS sig ret til at beregne rente som angivet på faktura, fra forfaldstidspunktet og indtil betaling finder sted. I tilfælde af fakturering af abonnementsydelser, er nemEDI ApS berritiget til at afbryde abonnementet hvis abonnementet ikke betales rettidigt.

4. Levering
nemEDI ApS kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer, men vil altid bestræbe sig på at at levere til den aftalte tid.

5. Produktinformation
Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende overfor nemEDI ApS

6. Produktændringer
nemEDI ApS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre på produkterne, såfremt det sker uden ulempe for køber.

7. Reklamationsret
Kunden er forpligtet til at teste det leverede umiddelbart efter leveringen. Indenfor de første 8 dage kan kunden vederlagsfrit få rettet eventuelle mangler i løsninger, der er udviklet direkte til kunden. Rettelse af fejl der indberettes efter den nævnte 8 dages reklamationsperiode afregnes efter de til enhver tid gældende timesatser. nemEDI ApS påtager sig intet ansvar for for fejl og mangler i standardprogrammel.

8. Ansvarsbegrænsning
nemEDI ApS har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt fortjeneste, forøget intern arbejdsindsats eller andet indirekte eller afledt tab. nemEDI ApS refunderer ikke EDI chargebacks eller bøder som nemEDI ApS’ kunder måtte blive pålagt. Et erstatningskrav overfor nemedi ApS kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand eller ydelse. I tilfælde af ydelser solgt under abonnement kan erstatningskravet ikke overstige fakturabeløbet for en abonnements periode.

9. Konfidentialitet
nemEDI ApS forpligter sig til aldrig at anvende oplysninger om sine kunder, der f.eks er opnået gennem adgang til kundens systemer eller gennem filer der udveksles via nemEDI ApS, andet end i det omfang det er nødvendigt for at betjene kunden.

10. Force Majeure
nemEDI ApS er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, herunder forsinkelse der kan henføres til forhold, overfor hvilke nemEDI ApS ikke er ansvalig, herunder arbejdskonflikter, sygdom hos nøglemedarbejdere, krig , indre uroligheder, naturkatastrofer, offentlig beslaglæggelse, import/eksport forbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, afbrydelse eller svigt i energiforsyningen samt indtrædelse af Force Majure hos underleverandører.

11. Tvister
Enhver tvist mellem nemEDI ApS og køber skal afgøres efter dansk ret med Odense byret som værneting.